Aktualności przedszkola

23 marca 2016 13:30 | Aktualności przedszkola

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PT. „PRZEDSZKOLAKI ZDROWE DZIECIAKI”

Organizator: Przedszkole Publiczne w Sączowie

Cele konkursu:

1. Zachęcanie wychowawców i nauczycieli do czynnego zainteresowania dzieci tematyką zdrowego żywienia.

2. Skierowanie uwagi dzieci na konieczność uwzględniania w codziennych posiłkach warzyw i owoców.

3. Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów dzieci.

4. Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci w wieku od 3 do 7 lat z placówek przedszkolnych z terenu gminy Bobrowniki.

Temat konkursu: „PRZEDSZKOLAKI ZDROWE DZIECIAKI”

Zasady uczestnictwa:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnym formacie i techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.

3. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 4 prace.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach, z uwzględnieniem wieku uczestników:

I. Kategoria – dzieci młodsze 3-4 letnie

II. Kategoria – dzieci starsze 5-7 letnie

6. Każda praca powinna mieć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy oraz nazwisko opiekuna.

7. Prace należy nadesłać do 14.04.2016r. (czwartek) do godz. 15.00 na adres organizatora konkursu: Przedszkole Publiczne w Sączowie ul. Szkolna 5 42-595 Sączów z dopiskiem „konkurs plastyczny”

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

9. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej ZSP w Sączowie.

10. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

12. Koordynator konkursu: Elżbieta Koczy; e-mail: ela.koczy@op.pl tel. 600 48 63 01

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie listy laureatów konkursu na stronie internetowej http//.zsp.saczow.superszkola.onet.pl w zakładce: Aktualności przedszkola.

4. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody i dyplomy.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dyplomy i nagrody laureatom konkursu, zostaną wręczone w dniu 19.04.2016 r. (wtorek) w placówce organizatora.

O szczegółach imprezy pokonkursowej placówki biorące udział w konkursie, zostaną poinformowane telefonicznie.

Przeczytano: 386 razy. Wydrukuj|Do góry